+90 212 234 9234

TR| EN |

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVK Kanunu”) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip Diş Hekimi – Can Tokman (“Klinik”) tarafından kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenecektir. 

 • Kimlik (Ad Soyad, TCKN, Doğum Tarihi)
 • İletişim (Adres, Telefon No, E-mail)
 • Müşteri İşlem (Fatura Bilgisi, Tedavi Ücreti)
 • Finans(Dekont Bilgileri, IBAN, Banka Bilgisi)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Sosyal Medya Fotoğraf ve Video)
 • Sağlık Bilgileri (Kan Grubu Bilgisi, Alerji Bilgisi, Anamnez Bilgisi, Sürekli Kullanılan İlaç Bilgisi, Geçmişte Yaşanan Hastalık Bilgisi, Tedavi Risk Bilgisi, Tedavi Bilgisi, Geçmişte Uygulanan Tedavi Bilgisi, COVİD-19 bilgisi)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 • KVK Kanunu’nun m. 5/1 hükmünde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak görsel ve işitsel kayıtlar kategorisindeki kişisel verileriniz, tedavi ürün ve/veya hizmetlerin reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında çevirimiçi aleni mecra olan sosyal medya hesaplarında paylaşılması amacıyla işlenebilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz,  başta Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,  Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik olmak üzere Sağlık Bakanlığı mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu olmak üzere Kliniğimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz, tarafı olduğunuz sözleşmesel ilişkinin kurulması sürecinde randevunuzun oluşturulması,  tedavi taleplerinize yönelik tekliflerin oluşturulması ve akabinde ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşmenin ifası, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, sözleşmesel ilişkiler kapsamında gerekli iletişimin sağlanması, iş stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlarıyla işlenecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Klinik tarafından gerçekleştirilen hasta kayıt, tedavi ve  teşhis  prosedürlerinin yürütülmesi kapsamında bildirimlerin yapılması, Kliniğimizin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz, hizmet kalite standartları süreçlerinin yürütülmesi, Klinik içi operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, iç denetim, soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari güvenliğin sağlanması, veri yedekleme ve  güvenli bir şekilde depolanması amaçlarıyla işlenebilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 6/3 maddesinde düzenlenen sağlık verilerinin işlenmesi hukuki sebebine dayalı olarak; sağlık bilgileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında talep etmiş olduğunuz randevunun oluşturulması, hastalıkların teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi, tedavi planlamalarının hazırlanması, tedavilerinize yönelik operasyonların gerçekleştirilmesi, hizmetlerimizin sizlere sunulması amaçlarıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerce açık rızanız olmaksızın işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Kliniğimiz tarafından farklı kanallarla fiziki ya da elektronik ortamda bizzat sizlerden ya da sizlerin Kliniğimize iletilmesi amacıyla açıkladığınız üçüncü kişilerden toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz, başta Sağlık Hizmetleri Temel  Kanunu,  Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik olmak üzere Sağlık Bakanlığı mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Kliniğimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi amaçlarıyla mali müşavire, Sağlık Bakanlığı’na, Gelir İdaresi Başkanlığına ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayalı olarak;kişisel verileriniz, ödeme ve tahsilat işlemleri için anlaşmalı bankalara aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen  “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayalı olarak; kişisel verileriniz, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, hasta kayıt, tedavi ve teşhis prosedürlerinin yürütülmesi kapsamında bildirimlerin yapılması, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayalı olarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2(f) maddesinde düzenlenen “meşru menfaat” veri işleme şartına dayalı olarak; kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal e-posta hizmetlerinin sağlanması, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemleri sağlamak amaçlarıyla sunucuları yurt içinde bulunan hizmet sağlayıcılara aktarabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 6/3 maddesinde düzenlenen sağlık verilerinin işlenmesi hukuki sebebine dayalı olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında hastalıkların teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi, tedavilerinize yönelik operasyonların gerçekleştirilmesi, tedavi planlamasının yapılması, hizmetlerimizin sizlere sunulması amaçlarıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 6/2 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz, hasta kaydınızın elektronik ortamda oluşturulması ve  takibinin yapılması, teşhis ve tedavi bilgileri, tedaviye yönelik operasyon bilgileri ve tıbbi işlem bilgilerinin kaydedilmesi, elektronik veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması amaçlarıyla veri işleyen konumundaki hasta takip programı yurt içi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Bu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi başka herhangi bir amaçla saklama veya kullanma yetkisine sahip değildir ve kişisel verilerinizi her zaman güvenli ve gizli tutma yükümlülüğü altında olacaklardır.
 • KVK Kanunu’nun 8/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza” veri işleme şartına dayalı olarak kişisel verileriniz, ürün ve/veya hizmetlerin reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında sosyal medya hesapları aracılığıyla (Instagram, Facebook, Twitter vb.) 3. kişilere aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 9/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza” veri işleme şartına dayalı olarak kişisel verileriniz,ürün ve/veya hizmetlerin reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sosyal medya hesapları (Instagram, Facebook, Twitter vb.) aracılığıyla yurt dışı merkezli hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 9/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilir. Sizler tarafından WhatsApp aracılığıyla Kliniğimiz ile iletişime geçilmesi ve kişisel veri paylaşılması halinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla paylaştığınız kişisel verileriniz WhatsApp’ın sunucuları yurt dışında bulunması nedeniyle yurt dışına (Whatsapp ABD LLC) aktarılabilir. Önemle belirtmek isteriz ki, Kliniğimiz ile sunucuları yurt dışında bulunan Whatsapp uygulaması ile iletişime geçmeniz halinde kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılacağını bildiğiniz varsayılır. Kişisel verileriniz, Kliniğimiz ile iletişime geçtiğiniz uygulama içerisinde saklanmamaktadır. Daha fazla bilgi için Whatsapp uygulamaların  gizlilik politikasını okuyabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5.  ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle Kliniğimize iletmeniz durumunda Kliniğimiz,talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Klinik tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalı bir nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla adresimize iletebilirsiniz.

Kliniğimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Diş Hekimi – Can Tokman

Adres: Abdi İpekçi Cad. Reasürans Han 2, Nr.: 61, Etage 6, Teşvikiye – Istanbul

Telefon: +90 212 234 9234

E-posta Adresi: info@cantokman.com

tr_TRTurkish