+90 212 234 9234

FR| PLUS |

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dentiste – Can Tokman ("Clinique”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Görüntü kaydının kaydedilmesi ile görsel ve işitsel kayıtlar ve fiziksel mekan güvenliği kategorilerinde toplanan kişisel verileriniz, bu binadaki ziyaretinize ilişkin güvenliğin sağlanması ve Kliniğimizin ve Kliniğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla; 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin yerine getirilmesi amacıyla ve Kanun’un m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verilerinizi talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Güvenlik kameraları aracılığıyla ya da Kliniğimiz girişte güvenlik görevlilerince fiziki ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi sıfatıyla Kliniğimize başvurarak;

  • Savoir si vos données personnelles sont traitées,
  • Si vos données personnelles ont été traitées, demander des informations à ce sujet,
  • Pour connaître la finalité du traitement de vos données personnelles et savoir si elles sont utilisées conformément à la finalité,
  • Connaître les tiers auxquels vos données personnelles sont transférées, dans le pays ou à l'étranger,
  • Demander la correction de vos données personnelles en cas de traitement incomplet ou incorrect et demander la notification des transactions effectuées dans ce cadre aux tiers auxquels vos données personnelles ont été transférées,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Kliniğimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

İletişim Bilgilerimiz

Les coordonnées de notre clinique sont les suivantes :

Dentiste – Can Tokman

Adresse: Abdi Ipekçi Cad. Reasürans Han 2, Nr.: 61, Etage 6, Teşvikiye – Istanbul

Téléphone: +90 212 234 9234

Adresse e-mail: info@cantokman.com

fr_FRFrench